Bài đăng

Cự Nhật Dần Thân Cách

CUNG MỆNH – PHẦN 1

Xem tướng qua lời nói

Xem tướng âm thanh giọng nói

Tướng lòng bàn tay

Xem tướng đầu gối

Xem tướng móng chân

Xem tướng ngón chân

Xem tướng bàn chân

Xem tướng chân đoán mệnh